25 08.2021

Minikowo – bobowate i soja. 16.08.2021 r.

2021-08-25T10:42:06+02:00By |Bobowate|

Średni plon nasion roślin strączkowych w sezonie 2021 był zaledwie średni, znacząco lepszy grochu siewnego, niż obu łubinów. W łubinie żółtym i grochu siewnym różnice w plonowaniu badanych odmian były nieco mniejsze, niż w łubinie wąskolistnym. Mając na uwadze bardzo dobre przygotowanie pola i jego pielęgnację, plony nasion bobowatych były co najwyżej średnie. Zapewne [...]

6 08.2021

Minikowo – bobowate i soja 5.08.2021 r.

2021-08-06T09:32:42+02:00By |Bobowate|

    Soja nieco nadrobiła – w dolnych partiach roślin widoczne wypełnione strąki – na górze płaskie, rozpoczynające swój wzrost. Co najmniej połowa odmian łubinu wąskolistnego jest gotowa do zbioru – ale odmiany znacząco różnią się długością okresu wegetacji i terminem zbioru. W łubinie białym strąki zmieniły barwę na brązową. Nasiona bobiku stale zawierają [...]

27 07.2021

Minikowo – bobowate i soja 26.07.2021 r.

2021-08-06T09:51:43+02:00By |Bobowate|

  Soja nieco nadrobiła – w dolnych partiach roślin widoczne 2-3 cm płaskie strąki – na górze ledwie rozpoczynające swój wzrost. W sprawie brodawek – bez zmian. Po 10 dniach (od 15.07.) groch siewny jest gotowy do zbioru – nasiona osiągnęły standardowy rozmiar dla poszczególnych odmian i wilgotność nasion pozwalającą na przystąpienie do zbioru. [...]

16 07.2021

Minikowo – bobowate i soja 15.07.2021 r.

2021-08-06T09:45:17+02:00By |Bobowate|

  Mimo korzystnych warunków termicznych i wilgotnościowych rośliny soi są zaledwie w fazie kilku otwartych pąków kwiatowych. Ich masa wegetatywna znacząco wzrosła, zapewne z powodu stosowanego nawadniania. W sprawie brodawek – bez zmian. Widać wyraźne zróżnicowanie stopnia wzrostu i rozwoju roślin odmian badanych gatunków, szczególnie u grochu siewnego i łubinu wąskolistnego. Liczba strąków na [...]

9 07.2021

Stan roślin bobowatych w pierwszej dekadzie lipca.

2021-07-09T10:11:15+02:00By |Bobowate|

Na niektórych odmianach soi widać pierwsze pąki kwiatowe, co oznacza że rośliny weszły w fazę BBCH 51; niestety korzenie pozostają nadal bez brodawek, co oznacza, że nasiona nie były inokulowane, a w glebie brak stosownych rizobiów. Soja jest rośliną charakteryzującą się dużymi wymaganiami termicznymi. W jej cyklu rozwojowym występują dwa momenty krytyczne związane [...]

18 06.2021

Stan roślin bobowatych w drugiej dekadzie czerwca

2021-07-09T09:56:17+02:00By |Bobowate|

Dzięki nawadnianiu obserwuje się przyspieszony wzrost i rozwój generatywny większości odmian badanych gatunków. Bobowate charakteryzują się coraz większa nodulacją, podczas gdy u soi obserwuje się zaledwie pojedyncze brodawki. Większość odmian strączkowych jest na początku lub w pełni kwitnienia, a część z nich – głównie grochu siewnego – na początku wiązania strąków. Stwierdzono korzystny [...]

17 06.2021

Stan roślin bobowatych w połowie czerwca

2021-06-17T14:15:42+02:00By |Bobowate|

  W ostatnich dwóch tygodniach można zaobserwować przyspieszony wzrost i rozwój bobowatych, w tym ich zakwitania przy znacznej jednak zmienności poszczególnych odmian. Tylko rośliny łubin żółtego pozostają w fazie wegetatywnej. Rośliny bobiku po zastosowaniu biostymulatora Asahi coraz bardziej wyrównują łan, chociaż w dalszym ciągu widać pozwijane liście, których przyczyną są najpewniej pozostałości herbicydów z [...]

8 06.2021

Relacja z zasiewów roślin bobowatych 7.06.2021 r.

2021-06-08T12:50:12+02:00By |Bobowate|

    Korzystne warunki wilgotnościowe termiczne w ostatnich dniach sprzyjało wzrostowi roślin bobowatych. Jednak w dalszym ciągu rośliny nie wchodzą w fazę rozwoju generatywnego u żadnego z gatunków. Dużą niewiadomą są aktualnie rośliny bobiku, u których obserwuje się zwijanie liści (jak niżej), co znacząco zmniejsza ich powierzchnię asymilacyjną, przy czym aktualnie nie obserwuje się [...]

8 06.2021

Relacja z zasiewów roślin bobowatych 28.05.2021.

2021-06-08T12:43:32+02:00By |Bobowate|

  Kwiecień 2021 roku został uznany za najbardziej chłodny miesiąc XXI wieku. Na przykładzie grochu siewnego można stwierdzi 2-3 tygodniowe opóźnienie we wzroście i rozwoju roślin. Jeszcze mniej zaawansowany wzrost dotyczy łubinów. Mimo gorszych warunków termicznych zaobserwowano bardzo dobre brodawkowanie grochu siewnego i nieco słabsze łubinów. Warto przypomnieć jakie korzyści wynikają z uprawy roślin [...]

17 05.2021

Co nowego w zasiewach roślin bobowatych

2021-05-28T09:21:19+02:00By |Bobowate|

Kolejne obserwacje polowe wykonane w dniu 17.05.2021 wskazują, że korzystne warunki wilgotnościowe i podwyższona temperatura powietrza w ostatnich 7-10 dni pozwoliły na istotny wzrost roślin bobowatych. Ważnym jest jak najszybsze zakrycie międzyrzędzi, co zmniejsza parowanie i ubytek wody. Na roślinach łubinów obserwuje się pierwsze skutki żerowania oprzędzików. Te niewielkie chrząszcze potrafią doszczętnie zniszczyć [...]