Kwiecień 2021 roku został uznany za najbardziej chłodny miesiąc XXI wieku. Na przykładzie grochu siewnego można stwierdzi 2-3 tygodniowe opóźnienie we wzroście i rozwoju roślin. Jeszcze mniej zaawansowany wzrost dotyczy łubinów. Mimo gorszych warunków termicznych zaobserwowano bardzo dobre brodawkowanie grochu siewnego i nieco słabsze łubinów.

Warto przypomnieć jakie korzyści wynikają z uprawy roślin strączkowych. W kalkulacjach finansowych produkcji roślinnej rzadko uwzględnia się niespotykanie korzystny dla roślin następczych wpływ uprawy strączkowych na glebę i ich plonowanie. O korzyściach wynikających z przedplonu z roślin strączkowych po zbiorze szybko się zapomina, skupiając się jedynie na wysokości i wartości zebranego plonu nasion. W województwie kujawsko-pomorskim w szeroko stosowanych technologiach niskonakładowych  przy 0 dawce azotu, uprawa pszenżyta ozimego Tulus po przedplonach strączkowych pozwoliła na uzyskanie wyższego o 0,84 t.ha-1 w przeciętnych warunkach wilgotnościowych do nawet 1,94 t.ha-1 plonu ziarna w warunkach niekorzystnych, tj. średnio o 1,55 t z ha niż po przedplonie z jęczmienia jarego – są to wyniki 5-letnich badań. Zatem uprawa pszenżyta ozimego po przedplonach strączkowych daje wymierne korzyści finansowe wynikające ze znacznego wzrostu plonu ziarna zbóż w porównaniu do przedplonu zbożowego oraz istotne oszczędności w kosztach zakupu mineralnych nawozów azotowych pod zboża. Przedplon ze strączkowych korzystnie (szczególnie z łubinu białego i grochu siewnego) wpływa na znaczące zwiększenie plonu białka i obniżenie kosztu produkcji białka w plonie ziarna zbóż.

 

Prof. dr hab. Janusz Pusiński