Rozpoczęły się prace związane z organizacją Krajowych Dni Pola Minikowo 2021 (KDP 2021). W wideokonferencji inaugurującej te działania, zorganizowanej 30 listopada br., uczestniczyła sekretarz stanu Anna Gembicka, która pełni rolę przewodniczącej Rady Programowej KDP 2021. Gospodarzem przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Witając uczestników spotkania wiceminister Anna Gembicka podkreśliła, że od wielu lat w Polsce nie było ogólnopolskiego wydarzenia, które miałoby charakter „święta pola”. To głównie dzięki zaangażowaniu doradztwa publicznego, a także pozostałych partnerów wydarzenia – m.in. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, w 2020 r. zorganizowane zostały Krajowe Dni Pola Minikowo 2020. Wydarzenie, mimo trudności wynikających z COVID, okazało się wielkim sukcesem.

Krajowe Dni Pola wydarzeniem cyklicznym

Organizatorzy zakładają, że Krajowe Dni Pola staną się corocznym, najważniejszym „Świętem Pola” w Polsce, organizowanym przez kolejne ośrodki doradztwa rolniczego.  Będą miały w nim udział zarówno jednostki naukowe, organizacje branżowe rolników, jak i instytucje z otoczenia rolnictwa. Wiceminister Anna Gembicka zadeklarowała pełne wsparcie resortu dla prac związanych z wydarzeniem.

Ważne wydarzenie dla rolników

Najważniejszym argumentem za organizacją Krajowych Dni Pola jest to, że rolnicy mogą w jednym miejscu zobaczyć niemal pełną ofertę odmianową firm nasiennych. Tym samym mają dostęp do najbardziej efektywnych innowacji, jakimi są nowości odmianowe poszczególnych gatunków roślin uprawnych.

Osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z licznych imprez towarzyszących czy partnerskich, organizowanych na terenie całego kraju. Będą to m.in. regionalne dni pola realizowane przez ośrodki doradztwa rolniczego.

Warto podkreślić, że Krajowe Dni Pola to doskonały przykład rozwijania w praktyce  systemu wiedzy i innowacji w rolnictwie, czyli systemu AKIS. Kwintesencją koncepcji KDP jest bowiem współpraca doradztwa ze światem nauki i biznesu, aby przekazywać wiedzę i przybliżać innowacyjne rozwiązania rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich, w tym – co bardzo ważne – uczniom szkół rolniczych.

Plany na 2021 rok

Mając na uwadze założenia systemu AKIS, Krajowe Dni Pola dają możliwość instytutom badawczym zwiększyć swoją rolę w wymianie wiedzy i innowacji w rolnictwie. W trakcie spotkania Rady wszystkie uczestniczące w nim instytuty badawcze, nadzorowane przez MRiRW, wyraziły gotowość włączenia do programu wydarzenia swojej niejednokrotnie bardzo zróżnicowanej oferty. Oprócz organizacji stoisk włączą się one w zakładanie i prowadzenie demonstracji, pokazujących praktyczne efekty prac i projektów badawczych. Podczas Krajowych Dni Pola świat nauki zaprezentuje rolnikom innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony roślin, nawożenia, technologii uprawy, czy rolnictwa precyzyjnego, zgodnych z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.  Rezultaty pracy instytutów i innych przedstawicieli nauki, działających na rzecz rolnictwa, zaprezentowane będą także podczas cyklu konferencji związanych z przedsięwzięciem.

Uczestnicy spotkania Rady Programowej

W spotkaniu Rady – poza głównymi organizatorami KDP – tj. Kujawsko-Pomorskim ODR oraz Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, wzięli udział przedstawiciele ODR-ów, które w następnych latach będą organizatorami wydarzenia, czyli Mazowieckiego, Wielkopolskiego, Podkarpackiego i Warmińsko-Mazurskiego, a także Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), Polskiej Izby Nasiennej, instytutów badawczych nadzorowanych przez MRiRW, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/krajowe-dni-pola-2021–spotkanie-rady-programowej