W dniach 14 – 17 czerwca odbył się cykl czterech konferencji on-line pn. „Europejski Ład na pol@ch w Polsce”, organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz instytutami badawczymi nadzorowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencje obejmowały cztery bloki zagadnień o zróżnicowanej tematyce, wpisującej się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu.

Tematyka wykładów pierwszego dnia konferencji obejmowała przegląd krajowych rozwiązań na rzecz innowacji w rolnictwie. Przedstawiciele Grup Operacyjnych EPI-AGRI prezentowali założenia oraz wyniki realizowanych projektów, co sprzyjało wymianie informacji oraz nawiązywaniu współpracy partnerskiej. Warto nadmienić, iż w realizację projektów grup EPI-AGRI zaangażowani są zarówno doradcy rolniczy, przedstawiciele uczelni wyższych, placówek badawczych, przedsiębiorcy, jak również rolnicy.

Najważniejsze rozstrzygnięcia Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 były głównym tematem dyskusji poruszanym w drugim dniu konferencji. Reprezentanci Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawili stan prac nad Planem oraz krajowe rozstrzygnięcia na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu i założenia Krajowego Planu Odbudowy (KPO) dla wsi i rolnictwa. Wśród tematów wykładów wyróżnić warto te, związane bezpośrednio z produkcją rolną, jak strategia „Od pola do stołu”, której celem jest stworzenie sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego, oraz te związane z ochroną środowiska, m.in. „Strategia bioróżnorodności”.

Wśród prelegentów trzeciego dnia konferencji znaleźli się zarówno przedstawiciele instytutów badawczych i uczelni wyższych jak i otoczenia rolnictwa na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu. Zróżnicowaną i rozległą tematykę podzielono na 6 paneli, które obejmowały: Bioróżnorodność w produkcji zwierzęcej, ograniczenie stosowania antybiotyków i poprawa dobrostanu zwierząt; Narodowe zasoby genetyczne roślin, doradztwo odmianowe w ekologii; Ochronę gleby i wód przed środkami ochrony roślin, racjonalne gospodarowanie zasobami wody, sposoby podnoszenia jakości plonów i żyzności gleby; Biogospodarkę i niskoemisyjność; Zarządzanie ryzykiem w sektorze rolno-spożywczym oraz Cyfryzację rolnictwa – wyzwania. Zwieńczeniem trzeciego dnia konferencji była sesja posterowa, podczas której zaprezentowanych zostało 21 posterów.

Czwartego dnia konferencji odbyły się wystąpienia przedstawicieli Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, które przedstawiały i podkreślały istotę budowy regionalnych partnerstw. Tematykę podzielono na 7 paneli, które obejmowały: Horyzont EUROPA i projekt BIOEASTsUP; Neutralność klimatyczną i bioróżnorodność; Znaczenie Zielonej Chemii, ograniczenie występowania chwastów, szkodników i chorób; Technologie na rzecz ochrony środowiska; Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi; Cyfryzację w rolnictwie oraz Ochronę zdrowia zwierząt.

Warto nadmienić, iż konferencje cieszyły się dużą popularnością, o czym świadczy ponad 1500 zgłoszeń uczestnictwa. Wśród uczestników wyróżnić można zarówno rolników, jak i przedstawicieli jednostek naukowych, przedsiębiorstw, doradców rolniczych, uczniów oraz studentów, co podkreśla że założenia Europejskiego Zielonego Ładu łączą w sobie aspekty, dotyczące wielu różnych podmiotów. Transmisje z poszczególnych dni konferencji obejrzeć można na stronie internetowej: konferencjekdp2021@kpodr.pl oraz na kanale Youtube KPODR Minikowo

Martyna Zielińska-Tadych

Pan Ryszard Zarudzki, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Panem Aleksandrem Bomberskim, Krajowym Brokerem Innowacji, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie podczas rozpoczęcia pierwszego dnia konferencji

Pan Ryszard Zarudzki, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Panem Bartoszem Dąbrowskim, Zastępcą Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas rozpoczęcia trzeciego dnia konferencji