zapraszamy na stoisko

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG) Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IHAR-PIB) jest jednostką, która jako jedna z największych w Europie odpowiada za przechowywanie w formie nasion ponad 75 tys. genotypów, w tym ważnych gospodarczo roślin użytkowych oraz ich sprawne udostępnianie dla społeczeństwa. Zapewnić to ma właściwie opracowany system zarządzania zasobami różnorodności roślin użytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem odmian lokalnych i regionalnych w ramach projektu AGROBANK pt. „Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego”.

Projekt zapewni zwiększenie możliwości wykorzystania zasobów genetycznych roślin rolniczych poprzez właściwe zarządzanie powiązaną z nimi informacją dotyczącą procedur gromadzenia, przechowywania, waloryzacji, wiedzy tradycyjnej z nimi związanej, kompleksowego opracowywania danych i udostępniania z wykorzystaniem rozbudowanego systemu bioinformatycznego wspierającego Platformę Innowacji w zakresie Zasobów Genetycznych Roślin Użytkowych powołaną na rzecz rolnictwa zrównoważonego. System będzie wykorzystywany w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Charakterystyka szerokiej puli odmian regionalnych umożliwiła wskazanie tych, które mogą być bezpośrednio wykorzystane w produkcji rolniczej. Natomiast opracowanie dwóch aplikacji pod nazwą „wybór odmiany” i monitorowanie przebiegu wegetacji” umożliwi użytkownikowi wybór odmiany szczególnie rekomendowanej do uprawy w określonych przez niego warunkach środowiskowych. Będą to zarówno współczesne odmiany rekomendowane z listy odmian zarejestrowanych przez COBORU  jak i odmiany regionalne i tradycyjne do uprawy na mniejszym areale wraz z ich charakterystyką dostępną w bazie danych systemu KCRZG.

Kierunek rozwoju ekonomicznego związanego z produkcją rolniczą powinien być dostosowany do istniejących lokalnych uwarunkowań przyrodniczych; potrzeb i woli lokalnych społeczności oraz norm ekologicznych. Zakresy działań w sferze rolnictwa i działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich obejmują:

  • działalność rolniczą: tradycyjna produkcja rolnicza, alternatywna produkcja rolnicza (energia odnawialna, produkcja ekologiczna, ogrodnictwo specjalistyczne, produkcja zielarska), przetwarzanie na małą skalę produktów rolniczych i ich konfekcjonowanie (jako wartość dodana), handel produktami rolniczymi i środkami produkcji, produkcyjna obsługa rolnictwa, agroturystyka, pielęgnacja krajobrazu i usługi komunalne
  • działalność pozarolniczą: przetwórstwo produktów rolnych, działalność rzemieślnicza, handel i transport, gastronomia, hotelarstwo, usługi ekologiczne, infrastruktura: techniczna, społeczna, ekonomiczna, produkcja energii odnawialnej, usługi mechaniczne, budowlane, rekreacyjne itp.

Prowadzenie kampanii społecznych oraz organizowanie wydarzeń o charakterze medialnym mających na celu przekonanie opinii publicznej do korzystania z opracowanych w ramach projektu AGROBANK rozwiązań zapewni to zrównoważony rozwój wsi bez ujemnego wpływu na bioróżnorodność, poprawiając warunki prowadzenia działalności gospodarczej i warunki życia na obszarach wiejskich, przy jednoczesnym  nienaruszaniu specyficznych zasobów wsi, do których zalicza się walory środowiska naturalnego, krajobraz wsi, tradycje i dziedzictwo kulturowe.

Dr hab. Elżbieta Czembor, prof. IHAR-PIB

Projekt finansowany przez NCBiR w ramach programu GOSPOSTRATEG I, Wartość  dofinansowania: 9 850 463,00 PLN, Numer Umowy: Gospostrateg 1/394826/10/NCBR/2018 z dnia 22.11.2018r.  Koordynator:  Katarzyna Boczek – CDR; Kierownik B + R: Prof. dr hab. Jerzy H.  Czembor, IHAR-PIB ; Skład konsorcjum: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB (lider zespołu: J. H. Czembor), Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe (lider zespołu: J. Pukacki), Fundacja Kaleckiego (lider zespołu: P. Jędral), Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – lider projektu

Foto. S. Frasiński, E. Czembor