Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje warsztaty polowe połączone dla producentów rolnych, przedsiębiorców i przedstawicieli firm z branży rolniczej. Na polach doświadczalnych Ośrodka spotyka się nauka, doświadczenie oraz bogata oferta firm zaopatrujących gospodarstwa rolne w środki do produkcji; prezentowana jest bioróżnorodność roślin, Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe, bogata kolekcja odmian roślin uprawnych, a także demonstracje z wykorzystaniem do ochrony roślin preparatów z różnych grup chemicznych oraz doświadczenia nawozowe.

Link do strony wydarzenia

 

Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

Na obszarze ponad 20 hektarowym zlokalizowanych jest ok. 1000 poletek, gdzie testowane są różne rozwiązania w uprawach rolniczych, wpisujące się w cele Europejskiego Zielonego Ładu tj. zapewnienie Europejczykom zdrowej, przystępnej cenowo i zrównoważonej żywności, przeciwdziałanie zmianie klimatu, ochrona środowiska naturalnego i zachowanie różnorodności biologicznej. W strukturze zasiewów występują: rzepak ozimy, zboża ozime (pszenica i jęczmień) i jare (pszenica i owies), buraki cukrowe, rośliny strączkowe: soja i groch jary oraz konopia włóknista, ponadto mieszanki poplonowe.

Podczas warsztatów promowany jest płodozmian oparty o czteroletnie zmianowanie uwzględniające m.in. buraki cukrowe, rośliny strączkowe oraz poplony (bez ochrony) z roślinami bobowatymi i midodajnymi w mieszance, zapewniający wzrost żyzności gleby oraz bioróżnorodności. Właściwie skonstruowany – zwiększa w glebie ilość azotu wiązanego biologicznie i jego wykorzystanie przez rośliny, ogranicza stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Dodatkowo zapobiega i ogranicza występowanie chorób roślin uprawnych oraz spełnia dużą rolę w zwalczaniu chwastów, znacząco ograniczając stosowanie pestycydów. Na polu doświadczalnym upowszechniana jest integrowana produkcja i ochrona roślin, poprzez demonstracje, w których ogranicza się stosowanie pestycydów i nawozów, co znajduje odzwierciedlenie w strategii „od pola do stołu”. Celem jest wskazanie możliwości osiągnięcia płodów rolnych o najwyższych wartościach biologicznych oraz bezpiecznych dla zdrowia ludzi. Prowadzone są uprawy rzepaku ozimego i pszenicy ozimej z zastosowaniem preparatów zawierających kompleks pożytecznych mikroorganizmów lub szczepów bakterii przyspieszające rozkład materii organicznej w glebie, resztek pożniwnych, obornika czy poplonu, poprawiające strukturę gleby i zdrowotność roślin. Realizowane są demonstracje w pszenicy ozimej na bazie kwasów huminowych z węgla brunatnego, poprawiających funkcjonowanie gleb uprawnych, co przyczynia się do lepszego wzrostu i plonowania roślin, czy też inne – z użyciem nawozów azotowych z inhibitorem ureazy, co ogranicza straty azotu spowodowane ulatnianiem się amoniaku do atmosfery, wymywaniem czy też spływami powierzchniowymi, a jednocześnie zwiększa efektywność wykorzystania azotu przez rośliny.

Corocznie od wielu lat w miesiącu czerwcu Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje na swoim polu doświadczalnym Warsztaty polowe. W sezonie 2020/2021 w Łosiowie prowadzonych jest ok. 900 poletek doświadczalnych Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) oraz 100 poletek w ramach doświadczeń łanowych i demonstracji odmian roślin uprawnych. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe obejmuje swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo – agrotechniczne i inne niezbędne dla potrzeb praktyki rolniczej. Doświadczenia łanowe i demonstracje zakładane na większych poletkach to: kolekcje odmian pszenicy ozimej i jarej, rzepaku ozimego, buraka cukrowego, grochu jarego, soi oraz agrotechniki zbóż i rzepaku ozimego. Warsztaty są okazją do spotkań producentów rolnych, doradców rolniczych oraz hodowców, producentów nawozów, środków ochrony roślin i innych z sektora rolnego. Są również pewnym sposobem do propagowania nowoczesnego podejścia do procesu produkcji rolniczej, zgodnego z aktualnymi wymaganiami, jakie stawiane są przed polskim rolnictwem. Przy dużej gamie dostępnych na rynku nowych odmian poszczególnych gatunków roślin uprawnych oraz środków do produkcji, producent rolny zastanawia się często jaką podjąć decyzję, aby była właściwa a jednocześnie gwarantowała skuteczną i opłacalną produkcję. Za pośrednictwem warsztatów możliwa jest wymiana informacji, doświadczeń i spostrzeżeń, co może zainicjować poszukiwanie nowych rozwiązań w agrotechnice roślin uprawnych, dążąc do osiągnięcia wysokich wyników i jak najlepszej jakości produktu pamiętając, że najważniejsze jest zdrowie ludzi i ochrona środowiska naturalnego.

Wirtualne Warsztaty Polowe OODR 2020

17.06.2021

Organizator

Lokalizacja