• Zwiedzanie pól dydaktycznych: Pole doświadczalno-dydaktyczne w Paniowach (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze), kolekcja nowości odmianowych zbóż ozimych i jarych, kukurydzy i roślin strączkowych); Pole ogrodnicze w Śmiłowicach (kolekcja warzyw gruntowych, krzewów owocowych, roślin ozdobnych, ziół i ziemniaków). Doradztwo prowadzone przez specjalistów ŚODR (technologiczne z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ogrodniczej, rolnictwa ekologicznego, ekonomiki w gospodarstwie rolnym, agroturystyki, pozyskania krajowych i unijnych środków pomocowych dla rolnictwa
i obszarów wiejskich)
• Konsultacje przedstawicieli instytucji działających na rzecz rolnictwa ( Śląska Izba Rolnicza, ARIMR, PIORIN, KOWR, KRUS, PIP, hodowle roślin i firmy nasienne, paszowe, nawozowe)
• Wystawa rolnicza (maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej, środki do produkcji rolnej, drzewa i krzewy owocowe i ozdobne, drobny inwentarz, alpaki, miody i sprzęt pasieczny, rękodzieło)
• Imprezy towarzyszące (piknik mięsny, występy zespołów folklorystycznych, festyn)

Link do strony wydarzenia

 

Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

Doświadczenia PDOiR w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie o/Mikołów Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze (PDOiR) jest ogólnokrajowym systemem badania wartości gospodarczej odmian. System tworzą doświadczenia ścisłe, które mają na celu uzyskanie informacji o wartości gospodarczej odmian w konkretnych warunkach glebowo- klimatycznych województwa oraz reakcji odmiany na różne elementy agrotechniki. Program ten dostosowuje nasze doświadczalnictwo odmianowe do mechanizmów rynkowych oraz standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe koordynowane jest przez COBORU we współpracy z administracją i samorządem województwa oraz innymi instytucjami i organizacjami związanymi z rolnictwem i zainteresowanymi wdrażaniem postępu odmianowego. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe w województwie śląskim służy jako baza dydaktyczna dla rolników, producentów rolnych, służb doradczych i firm działających na rzecz rolnictwa. Na polach doświadczalnych odbywają się liczne szkolenia i pokazy.

W sezonie wegetacyjnym 2020/2021 na polu doświadczalnym ŚODR w Mikołowie założono doświadczenia z pszenicą ozimą – 39 badanych odmian, pszenicą twardą -3 odmiany, pszenżytem ozimym – 16 badanych odmian i żytem – 20 badanych odmian, owsem -19 badanych odmian. Doświadczenia prowadzone są zgodnie z metodyką COBORU, przyjętą dla doświadczeń porejestrowych odmianowo – agrotechnicznych. Doświadczenia ze zbożami założono na dwóch poziomach agrotechnicznych (przeciętnym i intensywnym), na każdym poziomie w dwóch powtórzeniach. Owies na jednym poziomie agrotechnicznym, ponieważ nie było zwyżki plonu przy wyższym poziomie nawożenia azotem. Poziom a1 w porównaniu do poziomu a2, charakteryzuje się niższą dawką nawożenia azotowego o 40kg w czystym składniku na jeden hektar i brakiem dolistnego dokarmiania nawozami wieloskładnikowymi oraz nie stosuje się antywylegacza i nie wykonuje się grzybobójczych zabiegów ochrony roślin.

Dobór odmian do doświadczeń w obrębie poszczególnych gatunków jest określany przez Wojewódzki Zespół PDO. Odmiany wzorcowe są we wszystkich doświadczeniach jednakowe – zgodne z instrukcją COBORU.

Celem doświadczeń jest utworzenie List Odmian Zalecanych do uprawy w województwie. Głównym kryterium zamieszczania odmiany na liście odmian zalecanych jest wysokość i stabilność plonowania. Ważne są również inne cechy takie jak odporność na choroby, szkodniki, zimotrwałość w przypadku roślin ozimych, wartość technologiczna oraz przydatność odmiany do specyficznych warunków w samym gospodarstwie. Wyniki doświadczeń, prowadzonych na terenie województwa śląskiego dostarczają informacji o wielu cechach odmian ważnych dla trafnego ich wyboru do stosowania w systemie integrowanej produkcji. Dla wszystkich badanych gatunków zbóż analizuje się wymienione niżej cechy:
• Plon ziarna – plon wzorca (średnia badanych odmian) w dt/ha, plon ziarna odmian w % wzorca, w doświadczeniach PDOiR w woj. śląskim na dwóch poziomach agrotechniki
• Nasilenie chorób w skali 9o na niższym poziomie agrotechniki (a1) dla wzorca i badanych odmian.
• Wysokość roślin w cm, dla wzorca i badanych odmian na poziomie agrotechniki a1 i a2
• Wyleganie roślin w skali 9o dla wzorca i badanych odmian na poziomie agrotechniki a1 i a2
• Przezimowanie (jako % martwych roślin po zimie)

W zestawieniach średnich uwzględnia się tylko doświadczenia w których dane zjawisko wystąpiło. Jeden z punktów doświadczalnych od ponad 20 lat zlokalizowany jest w ŚODR Częstochowa o/Mikołów miejscowość Paniowy. Wysiew facelii, gorczycy i mieszanek poplonowych bez stosowania środków chwastobójczych i owadobójczych.

Zapraszamy zainteresowanych do odwiedzenia indywidualnego obiektów dydaktycznych ŚODR prezentujących nowości w produkcji roślinnej. Wyniki doświadczeń łanowych i ścisłych z roślinami rolniczymi stanowią cenną pomoc w szkoleniach dla rolników. Pole produkcji ogrodniczej budzi
duże zainteresowanie gospodyń wiejskich, działkowców i uczniów szkół o profilu ogrodniczym. Specjaliści zakładowi branży rolniczej i ogrodniczej służą informacjami na temat nowych odmian i technologii produkcji zbóż, roślin okopowych, pastewnych i warzyw. Na 12-to hektarowym polu, o warunkach glebowych reprezentatywnych dla województwa śląskiego (kompleks żytni bardzo dobry i dobry) można obejrzeć ponad 150 odmian ważniejszych roślin rolniczych (zboża ozime i jare, rośliny strączkowe i mieszańce kukurydzy. W obrębie poszczególnych gatunków szczególną uwagę należy zwrócić na odmiany nowe, które w najbliższych latach stopniowo będą wypierać odmiany obecnie rozpowszechnione w uprawie.

– ZBOŻA – w doświadczeniach łanowych prezentujemy ponad 100 odmian zbóż ozimych i ponad 50 odmian zbóż jarych. Staramy się w miarę możliwości pokazywać obok odmian posiadających aktualnie największe znaczenie w uprawie także nowości odmianowe. W odniesieniu do wszystkich zbóż stosujemy dwa warianty technologii produkcji, różniące się wysokością ponoszonych nakładów. Zróżnicowanie dotyczy nawożenia i ochrony roślin.
– Strączkowe około 20 odmian grochu
– Mamy również w uprawie 20 odmian kukurydzy
Odmiany są z różnych hodowli polskich i zagranicznych tak, że jest szeroka gama odmian do porównania i wyboru dla Rolnika.

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mikołowie istnieje od ponad 50 lat, w praktyce rolniczej okres ten obfitował w liczne, zasadnicze zmiany w technologii i organizacji produkcji. Był to również, szczególnie w drugiej połowie tego okresu czas głębokich przemian ustrojowych i intensywnych prac legislacyjnych, obejmujących praktycznie całokształt zagadnień rolnictwa i jego otoczenia. Konieczność kompleksowego uporządkowania przepisów prawnych, wynika zarówno z dokonujących się zmian w zakresie technologii, obrotu artykułami rolnymi, wymagań jakościowych, spojrzenia na szeroko rozumianą ochronę środowiska, jak też z potrzeby dostosowania naszego prawa do obowiązującego w Unii Europejskiej.
Przemiany
• 1968-1975 Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny (RRZD) -powstał na bazie Państwowych gospodarstw rolnych wchodzących w skład klucza PGR w Paniowah. Były to gospodarstwa w Paniowach z Gorzelnią Rolniczą, Mokrem i Śmiłowicach. W 1973 roku założono sad jabłoniowy w Wielowsi, w odległości ok. 40 km od siedziby RRZD w Paniowach. RRZD miał status przedsiębiorstwa Państwowego.
• 1976-1990 Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego (WOPR). WOPR podobnie jak RRZD był przedsiębiorstwem Państwowym. W związku z nowym podziałem administracyjnym kraju, od 1 lipca 1976 roku działalnością Ośrodka zostały objęte 3 województwa: katowickie, częstochowskie i bielskie. W województwie częstochowskim i bielskim, utworzone zostały filie, a następnie samodzielne Wojewódzkie Ośrodki Postępu Rolniczego.
• 1991 – 1999 Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego
• 1999-2005 WODR w Częstochowie zostaje przekształcony w Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Mikołów i Bielsko-Biała- Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
• Od 1 stycznia 2005 – powołano do istnienia Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie (ŚODR). Trzy samodzielne jednostki Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Mikołowie i Bielsku -Białej, stworzyły jedną instytucję ŚODR z siedzibą w Częstochowie, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Obecnie Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego podjął starania o utworzeniu Centrum Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi

Organizator

Lokalizacja