1. Konferencja nt.” Ocena przydatności odmian zbóż do uprawy w warunkach produkcji ekologicznej”. Na konferencji zostaną przedstawione wyniki z doświadczeń, w zakresie uprawy zbóż jarych i ozimych, które są prowadzone metodami ekologicznymi przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Ponadto na konferencji omówiony zostanie system Ekologicznego Doświadczalnictwa Ekologicznego (EDO) realizowany przez IUNG – PIB w Puławach. Doświadczenia prowadzone są w 6 punktach doświadczalnych z pszenicą ozimą, pszenżytem ozimym i żytem, oraz w 7 punktach z pszenicą jarą i w 6 punkach z owsem i jęczmieniem jarym.

System  Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego koordynuje Centralny Ośrodek Doboru Odmian Roślin Uprawnych  a  wyniki doświadczeń są udostępniane na stronach CDR, IUNG  oraz publikacjach COBORU.

Miejsce realizacji : Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu

  1. Warsztaty polowe w formie webinarium lub stacjonarne w warunkach polowych. Przedstawienie aktualnie prowadzonych doświadczeń odmianowych metodami ekologicznymi . Rekomendacje  w zakresie  doboru odmian dla rolnictwa ekologicznego , przedstawienie zakresu prowadzonych doświadczeń oraz  omówienie aktualnych problemów  i wyników.

Miejsce realizacji : Krajowy Ośrodek Praktycznego Szkolenia –  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu i Rolniczy Zakład Doświadczalny w Grabowie n/Wisłą ( IUNG-PIB w Puławach).

Link do strony wydarzenia


Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

Wydajność produkcji ekologicznej w Polsce może być wyższa. Z związku z coraz mocniej akcentowaną przez Komisję Europejską możliwością odejścia od stosowania nie-ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin, a także mając na uwadze ogólne zasady produkcji ekologicznej, wskazanym jest przyspieszenie rozwoju sektora ekologicznych producentów nasion i wegetatywnego materiału do produkcji ekologicznej. Stąd opracowany zostanie mechanizm wsparcia wykorzystania ekologicznego materiału rozmnożeniowego.

Aby poprawić miedzy innymi dostępność odpowiednich odmian dla ekologicznego rynku nasion, wymagane jest prowadzenie niezbędnych badań w zakresie przydatności odmian do uprawy w warunkach produkcji ekologicznej i następnie opracowanie informacji dla producentów. Ponadto Ośrodki Doradztwa Rolniczego muszą dysponować bieżącą specjalistyczną wiedzą o rolnictwie ekologicznym aby udostępniać ją rolnikom ekologicznym.

Wydarzenie to jest ściśle związane z działaniami doradczymi oraz prowadzeniem badań naukowych w celu rozwiązywania problemów pojawiających się w rolnictwie ekologicznym .

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu prowadzi ponad 20 lat Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) dla województwa mazowieckiego koordynowane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Os 2006 roku doświadczalnictwo odmianowe prowadzone jest metodami ekologicznymi. Nasze wyniki od tego czasu są oddzielnie zbierane i publikowane, jako „Doświadczenia Ekologiczne ze zbożami” w corocznym wydaniu nt. „Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Województwie Mazowieckim”. Również wyniki naszych doświadczeń są corocznie zamieszczane na stronie internetowej CDR, są wydawane także inne publikacje.

Corocznie nasze doświadczenia zwiedzało od kilku do kilkunastu grup doradców, uczniów szkół rolniczych, studentów, rolników, a także grup zagranicznych. W praktyce można było zobaczyć i porównać odmiany zbóż uprawiane metodami ekologicznymi, jakie znajdowały się w doborze na dany rok. Obecnie, dalej kontynuujemy doświadczenia ekologiczne w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Grabowie nad Wisłą ( IUNG-PIB w Puławach).

Konferencja i seminarium polowe będzie wydarzeniem towarzyszącym Krajowym Dniom Pola w Minikowie w dniach 19-20 czerwca 2021r.

Program:

  1. Konferencja nt.” Ocena przydatności odmian zbóż do uprawy w warunkach produkcji ekologicznej”.
  2. Warsztaty polowe w wybranych punktach doświadczalnych (RZD w Grabowie n/Wisłą, RZD Kępa -Puławy, Podlaski ODR w Szepietowie). Przedstawienie aktualnie prowadzonych doświadczeń odmianowych metodami ekologicznymi w praktyce.

17.06.2021 r.

Organizator