Dzień Pola „Innowacje w ochronie roślin wynikające ze strategii KE” to wydarzenie organizowane przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Polowej Stacji Doświadczalnej w Winnej Górze, która dysponuje polami o łącznej powierzchni 97,51 hektarów. Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat występowania, monitoringu i szkodliwości agrofagów zagrażających uprawom rolniczym. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na możliwości zwalczania szkodników, chorób i chwastów zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin w obliczu zmniejszenia dostępności substancji czynnych. Zaprezentowane zostaną uprawy prowadzone w systemie ekologicznym. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania indywidualnych porad od ekspertów IOR – PIB. Dzień Pola ma przygotować rolników do ochrony roślin rolniczych zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.

Link do strony wydarzenia


Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

Instytut Ochrony Roślin – PIB prowadzi działalność naukową, wdrożeniową i upowszechnieniową w zakresie ochrony roślin uprawnych w Polsce. Priorytetowe znaczenie w prowadzonych badaniach ma zapewnienie bezpieczeństwa żywności i środowiska rolniczego oraz zachowanie bioróżnorodności, które doskonale wpisują się w cele przyjętych strategii unijnych: „Od pola do stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności”. W Instytucie realizowane są prace dotyczące m.in.: biologii, szkodliwości oraz metod zwalczania agrofagów, naukowych podstaw integrowanej ochrony roślin, strategii przeciwdziałania uodpornianiu się agrofagów na środki ochrony roślin, ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym, systemów wspomagających decyzje o potrzebie wykonania zabiegów oraz badania pozostałości i jakości środków ochrony roślin.

W zaplanowanym Dniu Pola „Innowacje w ochronie roślin wynikające ze strategii KE” w Polowej Stacji Doświadczalnej IOR – PIB w Winnej Górze chcielibyśmy zaprezentować prowadzone badania polowe oraz przedstawić ich wyniki. Podczas wydarzenia będzie można uzyskać informacje na temat występowania, monitoringu i szkodliwości agrofagów zagrażających uprawom rolniczym. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na możliwości zwalczania szkodników, chorób i chwastów zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin w obliczu zmniejszenia dostępności substancji czynnych. Działania takie mają na celu istotną redukcję stosowanych w polskim rolnictwie środków chemicznych (środków ochrony roślin oraz nawozów sztucznych) oraz prowadzić do wyprodukowania zdrowej żywności i zachowania bezpieczeństwa środowiska rolniczego.

Ważnym elementem Dnia Pola będzie prezentacja różnych technologii uprawy (płużnej i bezorkowej), na których zastosowano odmienne ilości środków ochrony roślin.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli również zapoznać się z możliwościami ochrony upraw ekologicznych. W Instytucie opracowano strategie stosowania właściwych zabiegów agrotechnicznych zapewniających zdrowotność upraw ekologicznych i wysoką bioróżnorodność środowiska.

Dzień Pola będzie doskonałą okazją do zapoznania się̨ z najnowszymi osiągnieciami naukowymi w zakresie zdrowia roślin, z aktualnymi problemami producentów rolnych, z czekającymi ich wyzwaniami, a także ze Strategiami Komisji Europejskiej. Wydarzenie stworzy okazję do dyskusji, wymiany poglądów a tym samym przygotowania rolników do wdrożenia celów Europejskiego Zielonego Ładu.

01.06.2021 r.

Organizator

Lokalizacja