Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2021 to zwieńczenie działalności upowszechnieniowej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Na wydarzenie składają się sesje praktyczne na polach przeprowadzone w każdym z 19 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. Celem Warmińsko-Mazurskich Dni Pola 2021 jest tworzenie sieci kontaktów i współpracy usprawniających transfer wiedzy między nauką a praktyką rolniczą, a także zwrotny przekaz informacji z praktyki do nauki. Uczestnicy wydarzenia będą mogli porównać, w warunkach lokalnych, czyli zbliżonych do występujących w ich gospodarstwach, m.in. potencjał plonowania odmian roślin uprawnych oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne, które umożliwią przygotowanie się do wyzwań stojących przed rolnictwem.

Link do strony wydarzenia

 

Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

Poletka demonstracyjne zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego oraz roślin bobowatych prowadzone są z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin, a w szczególności zastosowania odmian odpornych i tolerancyjnych na agrofagi wpisanych na listę odmian zalecanych do uprawy w rejonie Warmii i Mazur. Możliwe będzie porównanie poziomu plonowania oraz odporności na agrofagi odmian roślin uprawnych w gospodarstwach rolnych odwiedzanych w czasie praktycznych sesji. Część teoretyczna spotkań zawierać będzie wykłady przedstawicieli nauki o tematyce dotyczącej technologii uprawy w kontekście założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Zapewniona będzie możliwość konsultacji z doradcami nt. metod uprawy zastosowanych na poletkach demonstracyjnych, metod integrowanej ochrony roślin, prowadzenia monitoringu agrofagów oraz ich wpływu na ochronę środowiska naturalnego i zachowania różnorodności biologicznej. Wiedza zdobyta podczas spotkań pomoże rolnikom w podejmowaniu racjonalnych decyzji tak, aby wzmocnili oni efektywność produkcji przekładającą się na większą konkurencyjność.

Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2021 to I edycja wydarzenia upowszechnieniowego o charakterze sesji praktycznych obejmująca wszystkie powiaty województwa. Działalność upowszechnieniowa, w różnych formach, prowadzona jest od początku funkcjonowania ODR. Obecnie poletka demonstracyjne zakładane są u współpracujących z WMODR rolników na terenie każdej gminy. Dzięki temu rozwiązaniu istnieje łatwość w dotarciu do lokalnej społeczności i popularyzowaniu wyników demonstracji polowych. Spotkania to wymiana doświadczeń i możliwość porównania, m.in. potencjału plonowania odmian roślin uprawnych, sposobu ochrony roślin , zastosowanego nawożenia.


W programie spotkań, m.in.:

  1. praktyczne sesje na poletkach demonstracyjnych,
  2. wykłady przedstawicieli nauki,
  3. konsultacje z doradcami,
  4. podsumowanie działalności upowszechnieniowej WMODR.

Daty praktycznych sesji upowszechnieniowych w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Pola 2021:

14 czerwca powiat iławski

15 czerwca powiat piski

16 czerwca powiat giżycki

17 czerwca powiat braniewski

18 czerwca powiat kętrzyński

21 czerwca powiat elbląski

22 czerwca powiat olsztyński

23 czerwca powiat mrągowski

24 czerwca powiat węgorzewski

25 czerwca powiat działdowski

28 czerwca powiat bartoszycki

29 czerwca powiat ełcki

30 czerwca powiat ostródzki

1 lipca powiat nowomiejski

2 lipca powiat nidzicki

6 lipca powiat lidzbarski

7 lipca powiat gołdapski

8 lipca powiat olecki

9 lipca powiat szczycieński

14.06-09.07.2021 r.

Organizator

Lokalizacja