Mazowieckie Dni Rolnictwa to jedna z największych wystaw rolniczych na Mazowszu. Organizowana jest przez MODR Oddział Poświętne w Płońsku od 2000 roku.

Najważniejszą część targów stanowi pole doświadczalne o pow. 19,45 ha, gdzie prowadzone są różnego rodzaju obserwacje, badania i doświadczenia. Prezentowane są kolekcje odmian z 22 gatunkami roślin uprawnych (363 odmiany), pięć doświadczeń ścisłych Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, a także nowe technologie uprawy, ochrony czy nawożenia.

Mazowieckie Dni Rolnictwa to również stanowiska doradcze i informacyjne organizatorów -doradztwo fachowe specjalistów MODR oraz placówek naukowych i firm pracujących na rzecz sektora rolniczego. Pole doświadczalne jest miejscem transferu wiedzy „od nauki do praktyki”.

Link do strony wydarzenia


Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

  1. Doświadczenia ścisłe w ramach Porejestrowanego Doświadczalnictwa Odmianowego, których efektem jest opracowanie Listy Odmian Zalecanych dla województwa mazowieckiego. Wybór tych odmian przez rolników jest elementem metody agrotechnicznej (dobór odmian) w ramach Integrowanej Ochrony Roślin.
PDO Ilość odmian Ilość poletek
Pszenica ozima 39 156
Jęczmień ozimy 15 60
Pszenica jara 20 80
Jęczmień jary 27 108
Kukurydza na ziarno 21 63
Suma 122 467

Na polu doświadczalnym prowadzone są doświadczenia ścisłe w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego pod nadzorem COBORU. Doświadczenia te prowadzone są w następujących gatunkach roślin uprawnych: pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, kukurydza na ziarno. Wyniki tego typu doświadczeń z terenu woj. mazowieckiego wpływają na ustalenie tzw. Listy Odmian Zalecanych (LOZ) dla naszego województwa. Odmiany z tej listy to odmiany rekomendowane do uprawy przez rolników, które są plenne oraz o dużej odporności na agrofagi (głównie choroby).

Wybierając odpowiednie odmiany możemy zmniejszyć stosowanie środków ochrony roślin. Dobór odmian jest elementem metody agrotechnicznej w ramach Integrowanej Ochrony Roślin.

Uprawa Ilość odmian
Pszenica ozima 45
Jęczmień ozimy 10
Pszenżyto ozime 12
Żyto ozime 11
Żyto – przewódki 3
Owies ozimy 5
Rzepak ozimy 59
Pszenica jara 14
Jęczmień jary 19
Pszenżyto jare 7
Owies 11
Buraki 15
Ziemniaki 22
Kukurydza 70
Soja 6
Bobik 4
Groch siewny 7
Łubin wąskolistny 15
Łubin biały 2
Rośliny wiechlinowate 13
Mieszanki poplonowe 12
Suma 362

Firmy hodowlano-nasienne jak np: HR Smolice, HR Strzelce, HZ Zamarte, PHR Tulce, Danko Hodowla Roślin, PMHZ Strzekęcino, Małopolska Hodowla Roślin, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego, Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego, Syngenta Polska, KWS Polska, Saatbau Polska, Saaten Union, Rappool, Pioneer, Osadkowski, Limagrain, Chemirol, Strube, IGP, Europlant, FarmSaat, Euralis, zaprezentują na polu doświadczalnym MODR odmiany roślin uprawnych rekomendując ich wybór przez rolników.

Są to odmiany o największym potencjale plonotwórczym ale też o ważnych walorach odporności na agrofagi co przekłada się na mniejsze stosowanie środków ochrony roślin.

W ramach pola doświadczalnego realizujemy zasady bioróżnorodności gatunkowej i odmianowej roślin uprawnych.

Często prezentowane są odmiany najnowsze, zarejestrowane w bieżącym roku. Dla rolników jest to zatem możliwość zapoznania z nowościami. Jest to więc klasyczny transfer wiedzy od nauki do praktyki rolniczej.

  1. Uprawa owsa ozimego jako przykład rośliny fitosanitarnej w płodozmianie i tolerującej wiosenne susze. Promowanie uprawy nowych gatunków – owies ozimy – które umożliwiają stosowanie ŚOR w minimalnym zakresie.

Uwzględniając ostatnie zmiany klimatu, ryzyko strat spowodowanych suszą jest już większe niż ryzyko strat spowodowanych wymarznięciem.

Formy ozime mają dłuższy okres wegetacji i lepiej od jarych wykorzystują wodne zasoby środowiska korzystając z wód opadowych jesieni i zimy. Lepiej tolerują wiosenne susze ze względu na rozwinięty głębszy system korzeniowy. Dojrzewają ok. 2 tygodnie wcześniej niż jare, często unikając suszy w końcu okresu wegetacji. Dlatego w wielu krajach Europy Zachodniej w strukturze zasiewów owsa przeważają formy ozime – np. w Wlk. Brytanii stanowią 70%.

Owies ozimy ma wszelkie zalety owsa jarego, gdy chodzi o jego rolę fitosanitarną w płodozmianach, wpływ odkażający glebę pozostaje nawet w sytuacji wymarznięcia. Podobnie jest z ochroną gleb przed erozją spowodowaną wiosennym spływem wód po roztopach.

  1. Niechemiczne metody zwalczania agrofagów na przykładzie mechanicznego zwalczania chwastów w uprawie ziemniaka jadalnego.

Mechaniczna metoda ochrony roślin jest elementem Integrowanej Ochrony Roślin.

  1. Prezentacje technologii ochrony roślin w oparciu o prowadzony monitoring występowania agrofagów.

W produkcji roślinnej wykorzystujemy dane ze stacji agrometeorologicznej, dzięki czemu możemy przygotować się na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz minimalizować ryzyko wystąpienia chorób. Efektywna uprawa uzależniona jest w znacznym stopniu od ilości opadów, wilgotności, czy temperatury. Wykorzystanie stacji pozwala na optymalne zaplanowanie zabiegów oraz zabezpiecza przed ewentualnymi stratami materialnymi. Jednocześnie dzięki monitoringowi roślin, prowadzonemu na bieżąco jesteśmy w stanie uchwycić moment, w którym przekroczone są progi szkodliwości. Docelowo dane pochodzące z obserwacji wykonywanych na naszym polu doświadczalnym oraz te, pochodzące ze stacji pogody będą udostępniane rolnikom w ramach aplikacji, natomiast już w tym momencie będziemy promowali praktyczne aspekty korzystania z niej przez rolników.

  1. Kolekcje odmian roślin uprawnych na polu doświadczalnym jako prezentacja dla rolników bioróżnorodności gatunkowej i odmianowej. Szeroka paleta odmian i gatunków prezentuje rolnikom możliwości wprowadzenie bardziej zróżnicowanego płodozmianu w gospodarstwach rolnych. Właściwy płodozmian to element IOR.

Prognozujemy łączną ilość odmian na około 362 w 22 gatunkach roślin uprawnych w tym:

Pole doświadczalne zostało założone 98 lat temu.

Będzie ono dostępne dla zwiedzających przez cały czerwiec również w dniach 12-13.06.2021 r. (sobota, niedziela) po wcześniejszym potwierdzeniu chęci odwiedzenia pola.

12-13 czerwca 2021

Organizator

Lokalizacja